Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Fersil Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 87, nr KRS: 412409, NIP: 6762453766, REGON: 122516479. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Jak możesz się z nami skontaktować?

• listownie: Fersil Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
• e-mailem na adres: biuro@fersil.pl
• korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie http://www.fersil.pl/kontakt.html.
Jakie masz prawa?

• dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
• prawo do ich sprostowania,
• prawo do żądania ich usunięcia,
• prawo do ograniczenia przetwarzania,
• prawo do cofnięcia zgody,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby wyjaśnić zgłoszenie lub odpowiedzieć na zapytanie, które do nas kierujesz, także w związku z przysługującymi Tobie uprawnieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności prawa konsumenckiego.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Natomiast, jeśli nie podasz nam swoich danych osobowych, nie będziemy mogli wyjaśnić Twojego zgłoszenia lub odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Komu przekażemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzamy samodzielnie. W zależności od charakteru kierowanego przez Ciebie zgłoszenia lub zapytania, możemy przekazać Twoje dane osobowe do podmiotów trzecich z uwagi na realizowany prawnie uzasadniony interes.

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich?

Nie.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas niezbędny do skutecznego wyjaśnienia zgłoszenia, w szczególności wypełnienia
obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności konsumenckiego.